Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zabudowa biologiczna szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Świdnica"

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa nieczynnych szlaków zrywkowych w celu ograniczenia nadmiernego spływu powierzchniowego wód pochodzących z opadów atmosferycznych (wody deszczowe, wody z roztopów pokrywy śnieżnej).

W ramach prac budowlanych wykonana zostanie zabudowa w postaci drewnianych poprzecznych płotków, powodujących osadzanie się kamieni i zmywanej gleby, co przyczynia się do sukcesji roślinności w wytworzonych rynnach erozyjnych.

Długość zabudowy szlaku zrywkowego w Leśnictwie Piskorzów oddz. 202 – 120 m.

Długość zabudowy szlaków zrywkowych w Leśnictwie Bielawa (889m): oddz. 258 - 259 m, oddz. 264 - 365 m, oddz. 265 - 265 m.

Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja - kosztorysowa (zwana łącznie dalej „dokumentacją projektową”) stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ.

Zadanie „Zabudowa biologiczna szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Świdnica”, wpisuje się w Rodzaj działania z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej, Poddziałanie nr 2.2 Zabudowa przeciwerozyjna dróg i szlaków zrywkowych na terenach górskich, Projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.