Galerie zdjęć Galerie zdjęć

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica

  Zn. spr.: ZG.2217.87.2019                                                        Świdnica, 02.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica

 


 

Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świdnica

ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica

tel. 074/852-23-33, 852-24-93, fax 074/818-58-00

e-mail: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

 

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nr 1/2019 na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, w niżej wymienionych lokalizacjach:

 

 

 

Leśnictwo

Oddz.

Rodzaj i Klasa użytku

Pow.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki ew.

Cena minimalna za 1 rok dzierżawy

Grochotów

62d

R IVB

0,0370

065Srzegom Obszar wiejski

Grochotów

92/3

13,10

Witoszów

187j

 R IVA

0,8700

072Świdnica

Modliszów

353

381,64

Witoszów

187k

R V

0,2200

072Świdnica

Modliszów

353

28,78

Witoszów

199c

PS IV

1,1211

072Świdnica

Bystrzyca G

358

345,12

Złoty Las

220ix

PS III

0,1100

082Walim

Dziećmorowice

70/248

45,71

Złoty Las

218b

PS V

0,7200

072Świdnica

Modliszów

359

60,95

Bojanice

297i

R IVA

0,4352

072Świdnica

Bojanice

451

190,91

Bojanice

309d

PS IV

3,0200

072Świdnica

Lutomia G.

1242

929,68

Bielawa

226dy

PS IV

0,1320

011Bielawa

Fabryczna

1175

40,63

Jodłownik

279o

PS IV

0,2000

011Bielawa

Nowa Bielawa

681

61,57

 

 

 1.  Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1.  imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 2.  dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu,
 3.  rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchni gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić – według danych z powyższej tabeli,
 4.  ofertową wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza netto,
 5.  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy,
 1.  Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2.  Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony (10 lat) z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3.  Ofertę należy składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją: „Przetarg nr 1/2019 na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Świdnica” w siedzibie Wydzierżawiającego – Nadleśnictwie Świdnica sekretariat I p lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Świdnica ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica, do dnia  20.08.2019 roku do godz. 10:00. Na kopertach zawierających oferty powinny znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres oferenta.
 4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica, w świetlicy.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

 1.  Nadleśnictwo Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2.  Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1.  nie wpłynęła żadna oferta,
 2.  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
 3.  komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.
 1.  W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1.  została złożona po wyznaczonym terminie,
 2.  nie zawierała danych, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia o przetargu,
 3.  uczestnik przetargu nie zaoferował przynajmniej wywoławczej wysokości czynszu.
 1.  O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2.  Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę w/w gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Świdnica w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego stanowić będzie roczny czynsz dzierżawny, który nie rzadziej niż raz w roku podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik inflacji i jego zmiana w oparciu o ten wskaźnik zmienia czynsz w tym zakresie z mocy umowy.

 

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzi  udziela  spec. SL Malwina Boncol pod telefonem 783-295-112 lub (74) 852-23-33 w godzinach i dniach urzędowych od 8.00 do 15.00.

Regulamin przetargu, formularz ofert na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica.

 

 

 

 

                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica

                                                                                                       inż. Roman Bereźnicki