Galerie zdjęć Galerie zdjęć

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica

 

 

  Zn. spr.: ZG.2217.71.2018                                                          Świdnica, 13.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM

na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa Świdnica

 


 

Nazwa i adres Wydzierżawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Świdnica

ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica

tel. 074/852-23-33, 852-24-93, fax 074/818-58-00

e-mail: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

 

Szanowni Państwo

Nadleśnictwo Świdnica ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nr 1/2018 na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, w niżej wymienionych lokalizacjach:

 

Pakiet

Leśnictwo

Oddz.

Rodzaj i Klasa użytku

Pow.

Gmina

Obręb ewidencyjny

Nr działki ew.

Cena minimalna za 1 rok dzierżawy

1

Mrowiny

112f

Ł III

1,8900

Świdnica

Panków

323

835,88

2*

Mrowiny

101h

PS III

0,6000

Mietków

Domanice

505

285,46

Mrowiny

101g

RIII a

1,1900

Mietków

Domanice

505

749,57

3

Grochotów

62d

R IVB

0,0370

Strzegom Obszar wiejski

Grochotów

92/3

11,41

Grochotów

62f

 R IVA

0,2000

Strzegom Obszar wiejski

Grochotów

92/3

84,43

4

Złoty Las

220ix

PS III

0,1100

Walim

Dziećmorowice

70

178,50

5

Witoszów

199c

PS IV

1,1211

Świdnica

Bystrzyca Górna

358

300,50

6

Bojanice

297y

 S IIIA

0,0534

Świdnica

Bojanice

437/2

30,77

7

Zagórze

260h

R V

0,9900

Walim

Rusinowa

6

72,97

Zagórze

260i

R IVB

0,7900

Walim

Rusinowa

6

179,99

8

Bielawa

226dy

 PS IV

0,1320

Bielawa

Fabryczna

1175

35,38

9

Piława

106s

R IVA

0,2321

Piława Górna

Kopanica

770/106

88,65

Piława

106t

R IIIB

0,5040

Piława Górna

Kopanica

770/106

239,79

 

* - dojazd do nieruchomości przez grunty obce

 

 1.  Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
 1.  imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
 2.  dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu,
 3.  rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchni gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić – według danych z powyższej tabeli,
 4.  ofertową wysokość czynszu, która nie może być mniejsza niż podana cena wywoławcza netto,
 5.  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy,
 1.  Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2.  Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony (10 lat) z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 3.  Ofertę należy składać w zapieczętowanych kopertach z adnotacją: „Przetarg nr 1/2018 na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Świdnica” w siedzibie Wydzierżawiającego – Nadleśnictwie Świdnica sekretariat I p lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Świdnica ul. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica, do dnia  03.09.2018 roku do godz. 10:00. Na kopertach zawierających oferty powinny znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres oferenta.
 4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica, w świetlicy.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

 1.  Nadleśnictwo Świdnica zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2.  Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
 1.  nie wpłynęła żadna oferta,
 2.  żaden z uczestników przetargu nie zaoferował, co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,
 3.  komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej.
 1.  W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym komisja odrzuca ofertę jeżeli:
 1.  została złożona po wyznaczonym terminie,
 2.  nie zawierała danych, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia o przetargu,
 3.  uczestnik przetargu nie zaoferował przynajmniej wywoławczej wysokości czynszu.
 1.  O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 2.  Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę w/w gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Świdnica w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego stanowić będzie roczny czynsz dzierżawny, który nie rzadziej niż raz w roku podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik inflacji i jego zmiana w oparciu o ten wskaźnik zmienia czynsz w tym zakresie z mocy umowy.

 

Na wszystkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi St. referent – Malwina Boncol pod telefonem 783-295-112 lub (74) 852-23-33 w godzinach i dniach urzędowych od 8.00 do 15.00.

Regulamin przetargu, formularz ofert na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.swidnica.wroclaw.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica.

 

 

 

 

                                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica

                                                                                                       inż. Roman Bereźnicki