Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Stan wyjątkowy

Z dniem 31.03.2016 roku w życie weszła Decyzja nr 3/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica w sprawie stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu ze szkodami w drzewostanie jakie wystąpiły w następstwie  suszy oraz osłabienia przez szkodniki wtórne w roku 2015.

Susza hydrologiczna jaka dotknęła teren nie tylko naszego nadleśnictwa, ale całego kraju to jeden z czynników, które doprowadziły do bardzo dużego osłabienia drzewostanów. Kolejnym czynnikiem jest za wysoki przeciętny wiek drzewostanów świerkowych. Musimy również pamiętać, iż obecne tereny leśne były niegdyś gruntami rolnymi, które stopniowo zostały zalesione. Takie gruntu porolne stanowią idealne środowisko do rozwoju grzybów z rodziny Armillaria powodujących opieńkową zgniliznę korzeni oraz Heterobasidion annosum będący przyczyna huby korzeni. Szacuje się, iż opieńkowa zgnilizna korzeni poraża obecnie drzewostany na 900 ha Nadleśnictwa Świdnica, natomiast huba na 3300 ha !!! Suma tych czynników wpływa na co raz większe osłabienie drzewostanów świerkowych, co staje się idealnym środowiskiem do wzmożonego pojawienia się szkodników owadzich- kornika drukarza i rytownika pospolitego.

Główną metodą zwalczania takich szkodników jest wycięcie i wywiezienie poza teren leśny zasiedlonych drzew. Dlatego też w tym roku pozyskano już 20 tys. m3 drewna iglastego.

Nadleśnictwo Świdnica stara się zabezpieczać drzewostany poprzez wszystkie dostępne metody:

  • wykładanie drzew pułapkowych, jest to drzewo stojące, powalone lub ścięte służące do zwabiania i niszczenia korników lub innych szkodliwych chrząszczy podczas rójki. Do tego celu mogą służyć również stosy ściętego drewna,
  • pułapek feromonowych,  najczęściej jest to specjalna skrzynka lub rura, w której umieszcza się środek wabiący owady – szkodniki,
  • stosowanie siatek ochronnych nasączonych środkiem owadobójczym, rozkładanych na drewnie będącym wabikiem na kornika lub drewno już zasiedlone przez owada. Owad po zetknięciu się z materiałem zostaje skażony środkiem chemicznym co w rezultacie powoduje jego śmierć,
  • ostatecznie stosuje się utylizację gałęzi poprzez spalenie.

Wszystkie prace wykonywane przez pracowników nadleśnictwa mają na celu zmniejszenie szkód. W związku z powyższym prosimy Państwa o rozwagę, o nie niszczenie urządzeń służących do odławiania owadów, o ostrożność w miejscach wycinki drzew, oraz o natychmiastowe reagowanie w przypadku zauważenia ognia w lesie.